Map of Tochigi Prefecture Traditional Craft Products

Utsunomiya-shi
Magemono (bent-wood crafts)
Utsunomiya-no-hikimono(Utsunomiya turned crafts)
Sashimono (joinery)
Wadaiko (taiko drums)
Miyazome (Miyazome dyed cloth)
Fukube-zaiku(Fukube gourd handicrafts)
Oyaishi-zaiku (Oya stone handicrafts)
Kibuna (yellow carp toys)
Yashu-tenmari (Yashu-tenmari balls)
Wakyuyo-ya (arrows for Japanese bows)
Shamisen
Koto
Nikko-shi
Imaichi-no-hikimono (Imaichi turned crafts)
Sashimono (joinery)
Nikko-geta (Nikko geta sandals)
Kyodo-gangu Nikko-chadogu (Nikko tea-ceremony folk toys)
Nikko-bori (Nikko woodcarving)
Sugi-senko (Japanese-cedar incense sticks)
Kanuma-shi
Shimotsuke-suisha (Shimotsuke water wheels)
Kanuma-kumiko (Kanuma wood latticework)
Kanuma-sokiridansu (Kanuma paulownia-wood cabinetry)
Kanuma-hoki (Kanuma brooms)
Kanuma-kibigara-zaiku (Kanuma stalk handicrafts)
Mibu-machi
Wadaiko (taiko drums)
Sano-shi
Tenmyo-imono (Tenmyo cast-metal goods)
Sano-ishokibina (Sano costumed dolls)
Sano Sekku-kakejiku (Sano seasonal-festival hanging scrolls)
Tochigi-onigawara (Tochigi demon-head roof ornaments)
Sano-dorei and dobue (Sano earthenware bells and flutes)
Sano no Iki-ningyo (Sano Iki-ningyo Dolls)
Sano-mushae-nobori (Sano warrior banners)
Tochigi-shi
Mikamo-yaki (Mikamo ware)
Tochigi-no-taru (Tochigi barrels)
Tochigi-no-kirigeta (Tochigi paulownia-wood geta sandals)
Nippa-no-chochin (Nippa lanterns)
Tsuga-no-zashikihoki (Tsuga tatami-mat brooms)
Tochigi-no-senko (Tochigi incense sticks)
Ashikaga-shi
Gyoan-teori(kusaki-zome)
[Gyoan hand-woven fabrics(colored with plant dyes)]
Hogushi-ori (hogushi-ori weaving)
Kusaki-zome (plant-based dyeing)
Ashikaga-no-aizome (Ashikaga indigo dyeing)
Ashikaga-no-kindami(Ashikaga gold glazing)
Nogi-machi
Nogi-no-sekibutsu (Nogi stone Buddha statues)
Watarase-yusuichi-yoshizu
(Watarase Retarding Basin reed screens)
Oyama-shi
Kamoncho-dansu and Daruma-todana(cabinetry featuring family crests and Daruma cupboards)
Yuki-tsumugi (Yuki silk cloth)
Mamada-himo (Mamada cords)
Shimotsuke-shibori (Shimotsuke twisted paper)
Honba Yuki-tsumugi Oriki(Jibata)[genuine Yuki-silk-cloth looms(and local cloth)]
Nasu-machi
Nasu-no-shinokogei (Nasu shino-bamboo ware)
Ashinoishi-zaiku (Ashino stone handicrafts)
Otawara-shi
Chiku-kogei (bamboo ware)
Kurobane-aizome (Kurobane indigo dyeing)
Nakagawa-machi
Koisago-yaki (Koisago ware)
Nasukarasuyama-shi
Karasuyama Tesuki-washi (Karasuyama handmade Japanese paper)
Motegi-machi
Motegi-no-uchihamono (Motegi hammered blades)
Mashiko-machi
Mashiko-yaki (Mashiko ware)
Mashiko Kusaki-zome (Mashiko plant-based dyeing)
Moka-shi
Moka-momen (Moka cotton)
Shimotsuke-shi
Ishibashi Edo-mikoshi and Shinbutsugu (Ishibashi Edo-style portable shrines and Shinto/Buddhist altar fittings and implements)